SEI FRÅ om læringsmiljøet!

BAS jobber for et sikkert læringsmiljø og vi er ansvarlig for å iverksette tiltak hvis kritikkverdige forhold avdekkes. Varsle oss om kritikkverdige forhold, bekymringer og mulighet for forbedringer. Din melding vil være et viktig bidrag i å sikre et godt læringsmiljøet. Les mer!

HVOR KAN DU MELDE:

Sei frå! er BAS sin nye avviksmelder på nett. Følg linken for å si fra:
https://response.questback.com/stiftelsenbergenarkitekthgskol/seifraa
I tillegg til den digitale avviksmelderen kan du alltid ta kontakt direkte med en av skolens ansatte eller skrive en e-post til enten administrasjonen (adm@bas.org) eller til skolens Læringsmiljøutvalg, LMU (lmu@bas.org).
Alle ansatte og representanter i skolens utvalg har taushetsplikt!


HVA KAN DU MELDE?
Du kan melde inn alt som påvirker ditt læringsmiljø. Du kan varsle om bekymringer for andre og skadelige farlige eller straffbare hendelser. Du kan også sende forslag til tiltak.
Tema kan være:
·Fysiske avvik: avvik på bygg/materiell, innbrudd, forurensing
·personskade
·diskriminering
·mobbing/trakassering
·trusler/vold
·bekymringerHVA SKJER NÅR DU MELDER?
BAS følger en fast prosedyre ved mottak av avvik.
Alle saker som meldes inn vil bli tatt alvorlig og undersøkt så langt det lar seg gjøre. Merk at det er forskjellige saksgang/saksbehandler i forskjellige saker.
Alle sensitive saker blir behandlet konfidensielt

Hvis det avdekkes påviste kritikkverdige forhold, vil tiltak igangsettes for at avdekkede forhold opphører.
Vær oppmerksom på at hvis det ikke finnes bevis for at det har skjedd noe kritikkverdig er det begrensede muligheter for sanksjoner. Din melding kan likevel ha betydning for at det samme ikke skjer igjen.

ANONYMITET OG PERSONVERN
Du kan velge å melde en sak anonymt. Du må da være oppmerksom på at det da kan være utfordrende å gå videre med saken og vil sjeldent kunne føre til sanksjoner.

Alle sensitive dokumenter i saken blir unntatt offentlighet og behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.
Alle ansatte og representanter i skolens utvalg har taushetsplikt.


HVILKE RETTIGHETER HAR DU SOM MELDER?
Hvis du ikke selv er part i saken, men sier fra om forhold du har fått kjennskap til, vil du ikke bli del av videre saksgang. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt, og saksbehandler vil eventuelt ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken.

Hvis du sier fra om noe alvorlig du selv har vært utsatt for vil du bli part i en sak. Som part i en sak har du rett til å bli hørt og vil alltid bli invitert til en samtale for å kunne legge frem din versjon av saken. Til samtalen kan du gjerne ha med deg en person. Det kan være en venn, et familiemedlem, studentrådgiver eller advokat. Det vil bli skrevet referat fra møtet som du kan gi innspill til.

Du vil som part bli holdt orientert om behandling og utfall av saken så langt det er mulig på grunn av taushetsplikt overfor tredjepersoner.

Alle saker vil bli behandlet konfidensielt. Du skal ikke oppleve negative konsekvenser fordi du sier ifra. Hvis dette allikevel skulle skje, ber vi deg snarest ta direkte kontakt med administrasjonen.


HVILKE RETTIGHETER HAR DEN SOM ER ANKLAGET FOR KRITIKKVERDIGE FORHOLD?
Enkeltpersoner som blir anklaget for kritikkverdige forhold har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken og få uttale seg. Den eller de som bli anklaget vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider.

Hvis det avdekkes kritikkverdige forhold, vil tiltak igangsettes.

Hvis en ansatt viser seg å være ansvarlig for alvorlig kritikkverdige forhold, kan det fremmes personalsak.

Hvis en student har opptrådt grovt forstyrrende, kan det fremmes sak for Styret. Regler for hvordan en slik sak skal føres finner du i Universitets- og høyskoleloven § 4.8 (lovdata.no).

Parter i saken vil få beskjed når saken avsluttes.


FALSK ANKLAGE
Vær oppmerksom på at det er straffbart å anklage noen på falskt grunnlag.