Publiseringskanaler

Publiseringskanaler

Universitet- og høgskolerådet har ansvar for å koordinere ajourhold av registere for vitenskapelige publiseringskanaler (forlag og tidsskrifter). Profesjonsrådene og de andre fagstrategiske organene har ansvar for å sende forslag til endringer mellom nivåavdelingene 1 og 2 til UHR.

UHR-Publiseringsutvalger, NSD- Register over publiseringskanaler. Reviderte hvert år.

Er det tidsskrifter eller forlag som ikke er med, kan alle forskere registrere forslag hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

 

Se NSD, Database for statistikk om høyere utdanning. Og Det Nasjonale Publiseringsutvalget, Universitets og høyskolerådets sin nett side.

«NSD har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet.»

 

Det nasjonale publiseringsutvalget

UHR har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget er et nasjonalt utvalg med ansvar for den faglige forvaltningen av System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Utvalget er formelt knyttet til UHR og rapporterer til UHRs styre.

Her ligger informasjon om hvordan fagråd og fagstrategiske organ arbeider og deres tidsplan. BAS er med i profesjonsrådet for arkitektstudier og dette gjelder også for oss. Slik er saksgangen til publiseringsutvalget fra profesjonsrådet.

Fremdriften i arbeidet:

Juni: De fagstrategiske organ mottar rundskriv fra publiseringsutvalget med oppdatert publiseringsinformasjon for sine respektive lister.

Juni-oktober: Nasjonale fagstrategiske organer bes om:

1.       godkjenne faginndelingen av publiseringskanaler

2.       utarbeide forslag til revisjon (kvalitetssikring) av nivå 2 og

3.       foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1.

Frist 17. oktober:

·         Oktober / november: UHR gjennomgår forslagene til revisjon/kvalitetssikring av nivå 2 og fatter vedtak under sitt møte 3. desember.

·         November: De fagstrategiske organ får uttale seg (komme med merknader) om de vurderinger som er gjort av publiseringsutvalget i perioden mai-oktober mht nye nivå 1 forslag. Frist 1. desember.

·         Desember - januar: Publiseringsutvalget godkjenner nye lister for nivå 1 for 2014 og nivå 2 for 2015

 

Nasjonale profesjonsråd

Råd for profesjonsutdanninger på universitets- og høgskolenivå er opprettet av Universitets- og høgskolerådet for å samordne høyere utdanning og forskning innenfor profesjonsfagområder som ikke er organisert under nasjonale fakultetsmøter eller Nasjonale råd for helse- og sosialfaglig, lærer-, teknologisk, og økonomisk-administrativ utdanning. De sistnevnte er etablert etter avtale med Utdannings- og forskningsdepartementet og følger egne reglementer. Profesjonsrådene skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra institusjonene som gir den aktuelle utdanningen eller fra Universitets- og høgskolerådet.

 

UHRs mandat

http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/det_nasjonale_publiseringsutvalget/mandat_og_retningslinjer_for_det_nasjonale_publiseringsutval

http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/det_nasjonale_publiseringsutvalget

 

Link til liste over nivå 1 og 2 tidsskrifter

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside

 

«På denne siden kan du søke i registeret. Dersom du ikke finner en bestemt kanal, kan du legge inn forslag.  Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november.»

 

Dersom forslag inn til endring fra nivå 1 til 2 eller inn på nivå 1 listen må dette komme inn til BAS biblioteket mai-august, dersom forslaget skal gå via skolen som institusjon. Fristen direkte til NSD er 30.november

 

Kriterier for godkjenning av publiseringskanaler

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmKriterier

 

Prosedyrer for forslag til registeret

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmProsedyrer

 

Utdanningsstatistikk

Link til Utdanningsstatistikk

http://dbh.nsd.uib.no/

 

Liste over vitenskapelige publiseringskanaler nivå 1 og 2, fagfelt arkitektur og design

Se vedlegg

 

Liste over vitenskapelige bokutgivere 2015

Se vedlegg  

 

Publisering og medial virksomhet
Retningslinjer til lærer rapportering inn til BAS (under utarbeiding)