Retningslinjer for bruk av biblioteket på BAS

Biblioteket på BAS skal være en ressurs for studenter og lærere.

 


Biblioteket er åpent hver dag fra 12.30-14.30. 

Lånetiden er primært 14 dager – maks 1 mnd.

Bøker ankommet biblioteket fra og med 2004 er søkbare elektronisk, biblioteket er tilknyttet BIBSYS og effektuerer fjernlån - se utlånsregler.

Guiding og opplæring på biblioteket gis fortløpende.

De nyeste tidsskriftene lånes ikke ut, samt bøker og tidsskrift merket med rosa.

Arkitekturhistorieoppgavene registreres inn og lagres på biblioteket, fra og med høst 2001.

Det er opprettet et dokumentasjonsarkiv på biblioteket, der hver student fortløpende skal levere dokumentasjon på prosjektene sine innen DAV, APP og TTA. Dokumentasjonen må være av visuell art; foto, utskrift av foto eller tegninger etc. i tillegg til skriftlig materiale. Originalt materiale må ikke leveres inn på biblioteket. Studenten har til enhver tid ansvar for eget materiale. Dokumentasjon skal merkes med navn på student, navn på kurs og prosjekt, sted, dato, og ansvarlig lærer på kurset.

For at biblioteket skal få den bruksverdien som er ønskelig, er det ikke tillatt å snakke i mobil på biblioteket i åpningstiden.
Alle andre samtaler skal forstyrre minst mulig de andre som bruker biblioteket. Biblioteket BAS er primært et stille rom i åpningstiden (ellers fungerer det som kontor).

Møter som skal være på biblioteket må avtales på forhånd med bibliotekar, og bør være utenom åpningstid.
Bibliotekets brukere skal rydde etter seg. Dersom noen benytter seg av biblioteket utover åpningstidene står de ansvarlig for rydding, lukking av vinduer og låsing av dører.
Alle bøkene som lånes ut skal skrives inn i den blå boken med navn, klasse, e-post adresse, dato for utlån og telefonnummer.

Velkommen som bruker av biblioteket ! – Vi har fått inn et stort antall bøker de siste årene, og hjelper gjerne dersom dere lurer på noe.

 

Låneregler og lånerettigheter

Lånerett
Alle studenter og ansatte har lånerett i biblioteket så lenge de er tilknyttet BAS. Andre studenter og interesserte vil bli betjent dersom biblioteket har tid og mulighet for dette. Brudd på lånereglene og gjentatte erstatningskrav kan medføre tap av lånerett.


Lånebestemmelser
Lånetiden er fra 14 dager til 4 uker for kursbøker, og video/DVD 1 uke. Lån kan normalt fornyes dersom dokumentet ikke er reservert annen låner. Kursbøker fornyes ikke. Innlån fra andre bibliotek er kostbart, og biblioteket kan sette visse begrensninger. Artikkelkopier må betales av brukeren selv. Se prisliste.
Det er ikke utlån på siste nummer av  tidsskrifter eller bøker i spesialsamlingene.
Det er ikke fjernlån på dokumenter fra guide-, data- og videosamlingene og bøker som er reservert aktuelle kurs.
                                                                                                                   
Låners ansvar:
Låneren er personlig ansvarlig for de dokumenter hun/han låner, og er erstatningspliktig ved tap.
Blir ikke bøkene levert innen lånetiden utløper, sender biblioteket ut 3 påminnelser før betalingskrav. Etter 3. purring blir låneretten midlertidig stoppet.
Alle beskjeder fra biblioteket til studenter/ansatte blir sendt som e-post eller lagt i student-/ansattepostkassene. Låner er pliktig til å sjekke epost/posthylle regelmessig.                                                                                                              
Låner plikter å melde adresseendringer, og e-post endringer.
Ved lengre tids fravær fra BAS plikter låner å levere alt utestående.

Midlertidig lånerett gis til følgende eksterne kategorier lånere:
Arkitekt- landskap- og kunststudenter ved andre høgskoler.
Personer med helt spesielle faglige behov (forskere og lignende). Normalt benyttes fjernlån.
Registrering av eksterne lånere skjer i åpningstiden mellom 12.30 og 15.00. Eksterne lånere får vanligvis ikke reservere. BAS-biblioteket tilbyr ikke innlån for eksterne.

Fornyelse:
Studenter og ansatte oppfordres til å ta kontakt i god tid ved ønske om fornyet lånetid på fjernlånsbøker.

Erstatning ved tap av bøker:

Prisliste*
*(Satser BAS er samsvarende med satser for biblioteket AHO)
Artikkelkopier: Pris pr. kopi for artikler bestilt fra bibliotek i Norge og Norden kr: 60,- . Artikler fra øvrige land kr: 100,-
Erstatning for tapte bøker o.l.                   
Hvis innkjøpspris er registrert i Bibsys, rundes denne opp til nærmeste 50 kroner + gebyr på kr. 100,- legges til prisen. Dersom pris ikke er registrert, brukes tabellen under.


Sider            Uten ill.    Med ill.
1 - 50 s.         250,-       300,-
51 - 100 s.    300,-       400,-
101 - 200 s.  350,-       450,-
201 - 300 s.  400,-       500,-
301 - 400 s.  450,-        550,-
401 - 500 s   600,-
Offentlige publikasjoner, fylkesplaner, småtrykk o. l.: 250,-

Litteratursøking
BAS bibl er tilknyttet bibsys, pr. august –09 er det ikke gjort noen sær avtaler på andre elektroniske samlinger i utlandet, dersom brukere av BAS bibl skal foreta  slike spesialsøk henvises de til AHO- KHIB og NAL

Søkemotorer:
Bibsys abonnement, ved ABM-utvikling.