Master i arkitektur

”Som ansvarlige for utdanningen av fremtidens arkitekter, må vi søke etter operative måter for å håndtere de fremtidige utfordringene.” tidligere rektor Marianne Skjulhaug. BAS utdanner mastere i arkitektur, et femårig profesjonsstudium. BAS er offentlig godkjent, og kvalifiserer for støtte i Statens Lånekasse for utdanning.

 

PROGRAM
Faglig bygger BAS-alternativet på ideen om subjektet i sentrum og Open Form, en formteori etablert i Polen av Oskar Hansen og videreført i Norge av tidligere rektor, professor Svein Hatløy. Michael Lloyd tok med seg erfaringer fra AA i London som sammen med Open Form har påvirket oppbyggingen av studieplanen. Denne faglige tilnærmingen til arkitektur forutsetter ukonvensjonelle undervisingsformer og gjør BAS til et pedagogisk alternativ.

Samtidig har studiet på BAS et helhetlig program for bærekraftig utvikling som legger vekt på landskap og klima som grunnlag for arkitekturen.
HOLDBAR er introdusert som agenda for all undervisning og målet er at det inngår som en naturlig del av alle faglige diskusjoner, forsking og utvikling, og som basis i studentenes prosjekter.

Basisundervisningen ved BAS har sin forankring i det vestnorske klimaet, byggeskikken og landskapet. Samtidig gir det internasjonalt sammensatte miljøet ved skolen en reell orientering utover regionen og nasjonen. Ulike perspektiver gir styrke og mangfold i studiesituasjonen. Arkitekturen er grenseoverskridende, internasjonal og samtidig stedstilknyttet og lokal. De arkitektene som utdannes fra BAS er rustet til innsats både på hjemstedet og i internasjonalt landskap.

Programmet krever kunnskap og skapende studium fra flere fagområder. Vår ambisjon er å gjøre kandidatene i stand til å mestre sin situasjon som operativ arkitekt, kulturelt engasjert i vårt samfunn, med sosial samvittighet og omtanke for andre, og individuelt øvet til kunstnerisk uttrykk. Studieplanen setter store krav til studenten, og gir en tilsvarende stor oppgave til lærerne. Deres oppgave er å utvikle de personlige evnene i hver student, slik at de kan håndtere arkitekturens utfordringer i en ny tid.

I vår tid erkjenner vi at arkitekturens mening og arkitektens rolle er satt på prøve. Mye tyder på at den konvensjonelle arkitekturen ikke vil makte å svare på klimautfordringene som verden står overfor. Samtidig som arkitektens rolle er betydelig redusert i bygg- og planprosessen, bestemmes bygningers levetid og form av kortsiktige økonomiske interesser. Vår tids utfordringer for miljø og samfunnsøkonomi vil kreve et nytt tenkesett og en ny arkitektur basert på at ny kunnskap utvikles.

Miljøutfordringene faller sammen med og skal løses i en tid der det globale økonomiske systemet er ustabilt. Globaliseringen, befolkningseksplosjon, kraftig urbanisering, omfattende migrasjon og mangel på ressurser kjennetegner en fremtid som er nå og som setter oss på nye prøver. Blanding av skråsikkerhet og usikkerhet omkring hva som virkelig vil være de riktige veiene å gå for å løse disse problemene – lav- eller høyteknologisk kan gi oss dårlige løsninger. Det er en fare for at vi forsøker å løse fremtidens problemer med gamle modeller. Modeller som er skapt i samme paradigme som har brakt oss dit vi står i dag og som ikke tar tak i de grunnleggende årsakene.

Fremtiden krever av oss en skapende kursendring. Arkitektene kan sitte i en av nøkkelposisjonene for å sikre en reduksjon av global oppvarming fra klimautslipp innen miljø, plan og byggeprosess.

Her finner du fullstendig studieplan. 

Oppbygging av studiet for Master i arkitektur ved BAS

Studiet ved BAS er 5 år (300 studiepoeng) og er organisert i to avdelinger, 3 år + 2 år. I løpet av studiet har man to store eksamene. En eksamen etter første avdeling, dvs. 3. år, og den andre, hovedeksamen, etter 5 år, i form av et avsluttende og kvalifiserende hovedarbeid, diplomarbeidet. Førsteavdeling gir studenten en innføring, viten og grunnleggende ferdigheter i forhold til arkitekturfaget og er grunnlaget for fortsettelse i 2. avdeling.

Utdanningsalternativet til BAS er å gi de nye arkitektene opplæring og øving i å formulere problemstillinger og å sette agenda for nye formsvar. Det relativt store innslaget av kunstfag i undervisningen og mye praktisk arbeid ute i felt har vært en del av alternativet ved BAS.
Faglig sett er studiet delt opp i 4 faglige hovedområde som forutsetter integrering.

- Arkitektur - prosjektering og planlegging (APP)
- Teknologi - teknikk og administrasjon (TTA)
- «Den andre verden» - et fagområde for særskilt og fri utvikling av skapende evner og personlige uttrykk (DAV)
- Kompletterende teoretiske fag (KTF)

I I. avdeling gir APP en allmenn introduksjon i arbeidet som arkitekt, med referansen subjekt, eller jeg og du.
Gjennom TTA får studenten en teknisk og analytisk innføring i oppgavene og i problemstillingene.
Fagområdet DAV er knyttet til kunstens verden; Visuell og plastisk form, individuelle uttrykk og visuell kommunikasjon. Studiet i dette fagområdet gjelder utvikling av synssansene og skapende uttrykksevner.
KTF skal gi et bredt teorigrunnlag, en vitenskapelig innføring i fagområdet som gjelder det fysiske miljøet, det sosiale miljøet, i kultur- og arkitekturhistorien og i filosofi. Studiene skal gi et forståelsesgrunnlag og en innføring i metodisk tolkning.

 

Studentene arbeider delvis i grupper, delvis individuelt, og det er lagt opp til ulike undervisnings- og studieformer:

 

Feltarbeid og -øvinger
Litteraturstudier
Formøvinger
Prosjektering med innledende og indirekte innføringsoppgaver.

 

I 2. avdeling arbeider studentene med mer samansette problemstillinger i alle fagområdene.  Det kreves av studenten at han eller hun har en avklart målsetting i prosjektet. Referansen er videre og problemstillingene sammensatte med større faglig bredde, videre drøfting og teoretisk diskusjon. Studenten må søke et ideologisk, moralsk fundament for  sine handlinger som arkitekt.

 

Studenten skal gjennom II. avdeling ha fullført og bestått  3 ulike kurs før oppstart på Diplomarbeidet.
1.  Restrukturering av urban struktur/bebyggelse.
2.  Restrukturering av rural struktur/bebyggelse.
3.  U-land / Arkitekt i en annen kultur.
4.  Konstruksjon der arkitektonisk prosjektering er grunnlaget/forutsetningen.
5.  Komplekst/komplekse bygg.
6.  Utveksling / annet