Interne retningslinjer, råd og utvalg

Her finn du kortfatta informasjon om nokre av dei ulike retningslinjene på BAS.

 

Retningslinje for studiet på BAS  

Retningslinje for klagebehandling 

Døme på studiekontrakt 

Sjå elles dokumentet "frå A til Å" for praktisk informasjon. 

Retningslinje for diplomsemester og eksamen, med 6.punkts diplom som vurderingskriterie

Link til oversikt over råd og utvalg på BAS

Informasjon om utdanningsplan:

"Alle studentar som vert tatt opp til eit studie på 60 studiepoeng eller meir skal ha ein utdanningsplan, ref. lov om universiteter og høyskoler § 4-2. Utdanningsplanen er ein gjensidig avtale mellom studenten og BAS om plikter og ansvar begge partar har for studenten sitt studie og plikter og ansvar studenten har overfor sine medstudentar. Utdanningsplanen gjev innhaldet og progresjonen i studenten si planlagde utdanning.Den einskilde student er pliktig til å inngå denne avtalen, og gjere seg kjent med innhaldet i utdanningsplanen og dei underliggjande dokument innan signering. Utdanningsplanen, vert sendt ut digital og skal signerast på nytt minimum ein gong i året" Døme på utdanningsplan