Om læringsmiljø

Inkluderende læringsmiljø i klassen
Studentene selv bestemmer om og eventuelt hvilke regler som gjelder i klasserommet. Læringsmiljøutvalget har utarbeidet et skriv som kan hjelpe til i læringsmiljøarbeidet. Dette skrivet finn du her

Tenk inkluderende! Alle skal ha tilgang til alle klasserom. Gjensidig respekt og respekt for forskjellige arbeidsmåter er et viktig stikkord.

Husk at en del materiale, som lim, lakk, isopor, gips og betong kan avgi helsefarlig gass/støv og dette arbeidet skal derfor ikke utføres i klasserom.

 

Læringsmiljøutvalget

Alle har et ansvar til å lage et godt læringsmiljø. Skolen har et eget utvalg som arbeider med læringsmiljø, LMU, Lærimgsmiljøutvalget. LMU er ei vaktbikkje som skal se til at skolen arbeider aktivt for gode fysiske læringsforhold, forebygging av skader og et læringsmiljø som er universelt og inkluderende.

Har du spørsmål om læringsmiljø eller saker som angår dette kan du sende ein e-post på lmu@bas.org. LMU har teigeplikt.
Mandatet til LMU finn du her. 

 

Avvik

Har du oppdaget kritikkverdige forhold vedrørende læringsmiljøet? Er du bekymra for en medstudent? Si fra!
Du kan enten si fra til en av representantene i LMU, til administrasjonen eller til en lærer. Alle har taushetsplikt!
Skolen ønsker få beskjed om avvik så snart som mulig. Dette for at vi kan gjøre utbedringer eller sende saken til diskusjon og eventuelt vedtak i rett instans. Skolen skal etter hvert legge ut ein avviksportal på nettsida, men inntil videre må du sende en e-post.

 

Tilrettelegging

Skolen ønsker og sikter mot å ha ei åpen og universell utdanning slik at flest mulig kan dra nytte av studietilbudet vårt. 

Ta kontakt med administrasjonen hvis du har spørsmål om eller har behov for tilrettelegging. Informer oss så tidlig som mulig så vi kan forsøke løse utfordringer i forkant av semesteret/kurset. Du må legge ved utredning eller bekreftelse fra lege.

Merk at tilrettelegging ikke gir fritak fra faglige krav. 

Ved langvarig sykdom, og du må avbryte studiene dine, kan du ha rett til støtte både fra Lånekassa og fra NAV. Ved avbrudd må du selv huske å gi beskjed til lånekassa.
Sammen-rådgivning kan og hjelpe deg å finne kva rett du kan ha til økonomisk kompensasjon.

Retningslinje for tilrettelegging er under utarbeiding. Kontakt admininstrasjonen dersom du har behov for tilrettelegging.