Opptak 1. år

Har du lyst til å bli arkitekt? Søk vårt 5 årige program.

For å få ein studieplass ved BAS må du:

1: Sende inn SØKNAD innan fristen 15. april. Søknaden leverer du ved å logge inn på linken under SØKNAD nedanfor.

2: Dekke OPPTAKSKRAV (du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på anna måte).

3: Laste opp riktig DOKUMENTASJON.

4: Delta på INTERVJU.

5: Få TILBOD OM OPPTAK.
 

1: SØKNAD
Søknad skal sendes via online søknadsportal. Vi ynskjer primært at du nyttar søknadsportalen, skulle du likevel ynskje papirsøknad, ta kontakt med BAS på adm@bas.org Søknadsfrist: 15. april.

Stikkord for søknaden er interesse, motivasjon, erfaring og refleksjon. Skolen vektlegg evne til refleksjon i alle spørsmål. Det som tel i vurderinga av søknaden er interesse, motivasjon, erfaring og refleksjon. Høg interesse og motivasjon kan kompensere for manglande erfaring. 
Vi rår deg til å lese heile denne informasjonen før du går inn i søknaden. Spørsmåla i søknadsskjemaet kan du sjekke ut her før du går inn på online søknadsskjemaet 

Du har høve til å endre søknaden din fram til søknadsfrist. For å kunne gjere dette må du ha sendt inn søknaden. Du kan da logge deg inn på søknadslinken med e-postadresse og det passordet du laga deg fyrste gong. Du kan endre tekst og legge til/slette vedlegg. Har du gløymt passordet må du følgje linken for «gløymt passord».

Følg linken for å komme til søknaden:  søknadsfristen er gått ut, portalen er stengt!


2: OPPTAKSKRAV
Alle som har generell studiekompetanse, eller tilsvarande, kan vurderast for inntak.
Det er fleir moglegheiter til studiekompetanse, sjå https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html
for meir informasjon.

Skulen er interessert i at studentane har mangfaldige erfaringar, men dette er altså ikkje eit absolutt krav:

-Praktiske erfaringar frå byggeindustrien: at du har arbeidd på ein byggjeplass der du har gjort nytte av eit handverksfag eller henta anna erfaring, som til dels frå båtbygging, verft.

-Opplevingar frå andre land eller kulturar ut over feriereiser. Kontakten må vere av ein slik art at ein kan reflektere over ein annan kultur sin karakter og kvalitet.

-Brei samfunnserfaring; helst gjennom arbeid eller praksis av seriøs art, til dels at ein har vore i ein heiltidsjobb i seks månader.

-Har utøva eller har god innsikt i kunstens verden: frå musikk, dans, bildande kunst eller litteratur, berre for å nemne dei mest vanlege. Dette må representere ein skikkeleg innsats, ikkje berre hobbyverksemd no og då.

Det som er avgjerande er din motivasjon! Du må overtyde opptakskomiteen om at du verkeleg vil bli arkitekt, og at det er eit bevisst val å studere på BAS.


3: DOKUMENTASJON
Desse vedlegga er obligatoriske vedlegg og skal vere med søknaden:

-Kopi av eksamensvitnemål, alternativt terminkarakterar eller dokumentasjon på anna kompetanse. Søkjer du på anna kompetanse og er usikker på kva vedlegg du skal laste opp? Følg linken for meir informasjon: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html

-Erfaringsoversyn. Bruk malen. Du finn denne her eller i søknadsskjemaet. Det er særs viktig at du syner korrekt omfang (for eksempel korrekte datoar og stillingsprosent under samfunnspraksis, studiepoeng under akademisk praksis).
Du må sjølv sørge for å leggje ved rett dokumentasjon når du søkjer skulen. 

Vedlegga kan vere inntil 5MB


4: INTERVJU
Søknaden og dei obligatoriske vedlegga dannar grunnlaget for å kalle inn 60 søkjarar til eit intervju. Intervjuet er ein samtale med representantar for opptaksnemnda. Samtalen vil vere basert på søknaden din. Har du ein portofolio som syner tidlegare arbeid, ta med denne til intervjuet.

Til intervju stiller alle søkjarar likt. Intervjuet skal gje skulen ein sjans til å møte deg som person og sjå kva den einskilde søkjaren kan tilby klasses som heile. Den einskilde søkjaren vert altså vurdert på grunnlag interesse, motivasjon og erfaring men også på grunnlag av kva for eit bidrag søkjaren kan utgjere i den nye klassen. Mellom likestilte kandidatar vil motivasjon og underbygginga av denne vere det avgjerande.

På intervju har du og anledning til å bli meir kjent med skulen, få eit inntrykk av kursa og pedagogikken, det vil si få eit bilete av skulen før ein eventuelt byrjar på studiet. Intervjua vert gjennomført medio-slutten av mai.


5: TILBOD OM PLASS
Etter intervjua vil 30 søkjarar få tilbod om plass. 12-15 søkjarar vil få tilbod om å stå på venteliste, og vil eventuelt få tilbod om plass viss nokon seier frå seg plassen. Tilbod vert sendt ut rett i etterkant av intervjua.
BAS har ikkje restplassar

Alle korrespondanse til søkjarar i opptaksprosessen skjer per e-post.

 

 

Kort om BAS

BAS byrja å ta opp studentar i 1986 etter eit vedtak i Bergen Arkitektforening, og vart starta opp som eit fagleg og pedagogisk alternativ til dei andre to arkitektskulane i Noreg.
BAS er tildelt full eksamensrett av Det kongelige Kunnskapsdepartement (KD), og skulen er underlagt lov om private høgskolar.

Avsluttande eksamen frå skulen gjev rett til tittelen Master i Arkitektur og studentane er førehandsgodkjende som medlemmar av NAL (MNAL)

BAS er ein privat høgskule, drive av ein stiftelse, og har p.t  ei studieavgift på  kr. 17.321,- per semester/ kr. 34.642,- per år. I tillegg kjem avgift til Studentsamskipnaden og Kopinor-avgift. Ein må  og rekne med ein del ekstra utgifter til verktøy, material og til obligatoriske studieturar kvart år. BAS er godkjend i lånekassa.

Studiet ved Bergen Arkitekthøgskole er veldig krevjande, og høy motivasjon og innsats er ein føresetnad. Samtidig er det slik at arkitektur er et skapande fag som først og fremst krev at arkitekten kan omsette praktisk erfaring og akademisk kunnskap til sjølvstendig arbeid. Undervisninga krev i stor grad egne initiativ, sjølvstende, gruppearbeid, improvisasjon og evne til å møte nye og uvante situasjonar med openheit.

 

BAS oppmodar alle dei som ynskjer å studere ved BAS, til å besøke skulen og slik få eit bilete av skulen før ein eventuelt byrjar på studiet. Informasjon om eventuelt opne dagar vert lansert på heimesida.


Meir informasjon om skulen og studiet finn du på www.bas.org. Du kan og lese boka BAS-alternativet, som kan kjøpas i administrasjonen eller lesast på skulens bibliotek.
Den fullstendige studieplanen kan ein få tilsendt ved å kontakta skulen på adm@bas.org, alternativt finn du den her. 

 

Om personvern
Målet med å samle inn og lagre dine personopplysningar er å gjere det mogleg for BAS å sakshandsame din søknad om opptak.
Innhenting av desse data har heimel i lov om universitet og høgskolar
Spørsmål om tryggleik og handsaming av personopplysningar retter du til administrasjonen på BAS, som har det daglege ansvaret for sakshandsaming.
Søknadar og vedlegg vert ikkje returnert til søkjar. Søknadar vert destruert etter avslutta opptak. 

PROGRAM

BAS ynskjer ei anna tilnærming til arkitektur. Personleg ansvar må utviklast i høve til morgondagens situasjon. Ein fagdidaktikk er utvikla, i kombinasjonen mellom den praktiske øvingssituasjonen, ei fri kunstnarisk tilnærming og dei teoretiske faga og er meint å utvikla arkitektar som ser arkitektarbeide som ein del av vår tids kultur og som kan gje form til vår tids samfunn.

Bygningen skal meir vere for mennesket og for dei menneskelege behov, enn eit konstruktivt objekt. Den einskilde studenten øver seg i å bruke deira eigne individuelle ressursar i møte med oppgåvene.

Arkitektonisk meining står i høve til samansette identitetar. Arbeidet til arkitekten er avhengig av kulturell forståing, lokal historie og forhold, og personleg inneleving.

Bygningshistoria skal vere ein inspirasjon til løysingar for vår tid.

Kunstnarisk tilnærming er avgjerande for å skape personleg ansvar gjennom sitt eige uttrykk. Å skapa og å byggja er eit mål, likeeins ein måte å øve og tenke på.

Å vere og arbeide i felten er ein metode og ein føresetnad, vinden, regnet og det sterke lyset må opplevast på kroppen og erfaringa ein får slik gløymer ein ikkje.

Målet med studiet er å øve visuelle uttrykk, å gje personleg erfaring og refleksjonsgrunnlag for å forme i samfunnet.  Sosial kommunikasjon er avhengig av personlege utrykk.

Personleg erfaring er lærdom for livet.

 

OPPBYGGING AV STUDIET

Studiet er 5 år og er organisert i to avdelingar, 3 år + 2 år.

Studiet avsluttas med ein hovudeksamen, etter 5 år, i form av eit avsluttande og kvalifiserande hovudarbeid, diplomarbeidet.

Fagleg sett er studiet delt opp i 4 faglege hovudområde som føreset integrering.

 1.0.      Arkitektur - prosjektering og planlegging (APP)

 2.0.      Teknologi - teknikk og administrasjon (TTA)

 3.0.      «Den andre verden» - eit fagområdet for særskild og fri utvikling av skapande evner og personlege uttrykk (DAV)

 4.0.      Kompletterande teoretiske fag (KTF)

 Arkitektur, planlegging og prosjektering er det mest omfattande fagområdet i studiet.

I dei tre fyrste år er kursa i APP, saman med kursa i fagområda teknologi og teknikk og «den andre verden» obligatoriske.

I dei to siste åra må studenten gjera val mellom kurs innan fagområdet APP, medan TTA og «den andre verden»-kurs vert lagde opp i høve til APP-kursa.

Dei teoretiske faga vart utvikla i samarbeid med UiB. Faga er utvalde i høve til planleggings- og arkitektarbeidet. Utvalet er i samsvar med den erkjenninga dei siste par tiåra har gitt oss. Dette gjeld særleg i høvet mellom person og samfunn, i det å planleggja og byggja for mange menneske, og unngå å øydeleggja det fysiske og økologiske miljøet. Viss ein har desse småfaga frå før kan ein få dette innpassa.


Undervisnings- og studieformane på BAS er varierte:

Feltarbeid og -øvingar

Litteraturstudiar

Formøvingar

Prosjektering med innleiande og indirekte innføringsoppgåver.

Rettleiingar, både individuelt og gruppevis

 Arbeidet vert utført delvis i grupper, delvis individuelt

 Har du spørsmål knytta til studiet, kontakt adm@bas.org eller ring 55366880

  

OM BAS-ALTERNATIVET:

“Both the curriculum and the student work that I have seen at Bergen School of Architecture points towards an anthropological and ecological architecture, which is the most important direction that I think architecture should take advance in the current phase of western culture. A culture threatened by false techno-economic rationalism, consumerist materialism, shallow internationalism, and detachment of architecture and life at large from their mytho-poetic essence.” 

Juhani Pallasmaa, Finland
Professor i arkitektur

Rektor Fakultetet for arkitektur, Helsinki Polytekniske Univ. (1993)