Tidsskriftet KOTE ønsker bidrag innen temaet endring og tilpasning

Byen oppleves gjerne som noe bestandig, men er kontinuerlig i endring. Hvordan tilpasser vi mennesker oss til dette? Les mer!

KOTE er et nyoppstartet tidsskrift og nettside ( www.magasinetkote.no ) drevet av studenter og nyutdannede. KOTE omhandler temaene urbanisme, landskap og stedsutvikling. 

2. nummer av KOTE skal omhandle endring og tilpasning. Vi inviterer til en diskusjon rundt de ulike endringene og hvordan vi tilpasser oss dem. Hva tror du komme til å endre seg neste år, de neste tiårene eller frem mot 2100? 

Vi ønsker oss diskusjoner, tanker eller innfallsvinkler som tar stilling til temaet fra forskjellige ståsted, enten det er ubane fenomener, tekniske løsninger, teoretiske tilnærminger, praktiske eksempler eller klassiske perspektiv. Bidrag kan komme i form av artikler, bilder, tankekart, illustrasjoner eller lignende. Vi ønsker å være ditt talerør! 

Send dine tekster, utkast eller ideer innen 15. januar til post@magasinetkote.no