Studentsamtalar

BAS har no fått sin pro-rektor Cecilie Andersson på plass, og ho vil vere på BAS 4 dagar i veka. For å vidareføre tilbodet vi har hatt om rektorsamtale, så er no Cecilie klar for å ta imot BAS studentane om dei skulle ynskje det. Det kan vere anten faglege spørsmål eller anna. Send ein e-post til adm@bas.org for å skrive deg opp for eit møte. Det vil foregå måndagar mellom 11-12.