Rådsmøte på BAS - 6.november 2012

Vi kallar med dette inn til møte i Rådet på BAS, tysdag 6.november kl. 12 i Store Auditorium. Les meir om mandat og dagsorden for møtet. Underliggande sakspapir er lagt fram i administrasjonen.

 

MANDAT
Rådet er Stiftelsen Bergen Arkitekt Skoles høyeste instans. Det fastsetter stiftelsens statutter, her under størrelsen på andel og årsavgift og utøver en rådgivende og kontrollerende myndighet.

Rådet trer sammen minst en gang årlig, foretar valg av (eksterne) styrerepresentanter og får seg forelagt til godkjennelse en beretning fra styret om virksomheten i det forløpne år, revidert regnskap med oversikt over midlenes plasseringer, samt styrets plan for stiftelsens drift og virksomhet for det kommende år.

SAMMENSETNING
Rådet velger selv sin leder. Lederen innkaller til rådsmøtene. Styret eller tre av rådets medlemmer kan kreve innkallelse til rådsmøter.Alle medlemmer som har betalt medlemsavgift ved forfall har møte- og stemmerett på rådets møter. Hvert medlemskap gir en stemme.
Ingen gruppe kan avgi stemme for mer enn 49% av det samlede antall stemmer representert ved fremmøte eller fullmakt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR STIFTELSEN BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE

Tirsdag 6. november 2012 kl 12.00 på BAS, Sandviksboder 59-61a


Forslag til dagsorden:

1. Opning - godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Val av referent og to møtedeltakarar til å underteikne protokoll

3. Rådsleiar: Jacob Schroll vart valt for eit år på siste møte 21.11.2011.
Val av rådsleiar for komande årsperiode.

4. Referat frå siste rådsmøte 21.11.2011
Vedlegg 1: Referat frå rådsmøtet

5. Økonomisk resultat 2011
Vedlegg 2: Revidert regnskap, årsberetning og revisjonsberetning BAS

6. Styrets beretning om skolens drift 2011

7. Styrets plan for drift og verksemd 2013

8.  Auke av studieavgift f.o.m haustsemesteret 2012
Vedlegg 3: Innstilling frå BAS-styret, ref. styrevedtak sak 12.07

9. Vedtektsendring etter pålegg frå Lotteri- og stiftelsestilsynet
Vedlegg 4: Innstilling frå BAS-styret, ref. styrevedtak sak 12.22
Vedlegg 5: Reviderte vedtekter

10.  Val av eksterne styrerepresentanter
Vedlegg 6: Innstilling frå valkomiteen

11.  Eventuelt


Underliggjande sakspapir er lagt fram i administrasjonen


BAS/adm. 30.10.2012