BAS ARBEIDER FREM MOT INSTITUSJONSAKKREDITERING

Til orientering ettersom dagens leder i BT kommenterer på forslaget til nye kriterier for å motta statsstøtte, og i den forbindelse nevner at BAS står i fare for å miste statsstøtten. Les mer.

Det hevdes i lederartikkelen at: 

"Ekspertutvalet foreslår at berre akkrediterte skular skal få støtte. Det vil gjere at til dømes Bergen Arkitekthøgskule (BAS) blir fråteke offentlege tilskot, dersom regjeringa lyttar til utvalet." Vi vil understreke at BAS ikke blir fratatt noen ting dersom regjeringen lytter til utvalget: "det vil bli innført en skjerping av allerede ekisterende krav for at dagens støtteordning skal fortsette dersom regjeringen lytter til forslaget."- ville vært en riktigere formulering.

Kontorsjefen på BAS, Ingunn Tepstad satt i utvalget og vil presisere at forslaget om at institusjonsakkreditering skal være et krav innebærer en skjerpelse av kravene som først og fremst går på krav til organisering, infrastruktur og FoU. Kravene til faglig kvalitet ligger inne i de allerede gjeldene krav til akkreditering av studietilbud, som alle som mottar statsstøtte må oppfylle.

Det foreligger ikke noe forslag om at noen skal miste statsstøtten, slik det er fremstilt i bl.a. faktaboksen til Khrono.

BAS tar sikte på å bli institusjonsakkreditert i god tid før utløpet av overgangsperioden på 5 år. Skolen har over lang tid jobbet for å nå flere av kravene, som større andel ansatt fagpersonale med førstestillingskompetanse, økt FoU-aktivitet og bedre dokumentasjon av denne, bedre infrastruktur m.m.,  ikke først og fremst fordi departementet krever det, men fordi skolen trenger det og ser at det bidrar til bedre kvalitet for studentene.

Hele rapporten ligger her.

Hvis noen føler behov for mer informasjon må de ta kontakt med administrasjonen.