Åpent brev angående Norsk design- og arkitektursenter (DogA).

Brevet er et felles innspill fra Bergen Arkitekthøgskole, Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, til den pågående strategiprosessen på DogA.

Forventninger om fremtidens Norsk design- og arkitektursenter (DogA)

Norsk design- og arkitektursenter (DogA) - Norges eneste nasjonale senter for design, arkitektur og byutvikling – har fått ny eier og ny direktør og er inne i en viktig strategiprosess.

Bergen Arkitekthøgskole, Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo ønsker med dette brevet å spille inn en forventning vi har på vegne av våre fagfelt knyttet til det nye senteret og den publikumsrettede virksomheten.

Vi konstaterer at DogA i en årrekke har bygget opp en imponerende programmert og kuratert utstillings- og debattarena, med faglig programvirksomhet for ulike målgrupper og et bredt sammensatt publikum.  Denne virksomheten har bidratt til et sterkere fokus på hva våre fagfelt kan bistå med innenfor samfunnsutviklingen og stimulert til økt samhandling på tvers av fagmiljø og en utvidet kontakt mellom bransje og næringsliv.

NTNU, BAS og AHO mener det er av avgjørende betydning å nå ut til samfunnet med mer kunnskap om design, arkitektur og byutvikling. Vi driver selv med forsknings- og utviklingsarbeid på disse fagfeltene og mener at det ikke primært er FoU og rådgivning innen våre fagfelt det skorter på, men en aktuell debattarena for utvikling av arkitektur og design i Norge.

Høgskoler, universitet, forskningsmiljøer og bransjen innen våre fagfelt har ikke samme mandat og finansiering som senteret til å drive en tverrfaglig møteplass og kuratert utstillingsarena som ikke bare når ut nasjonalt, men også internasjonalt.

Da DogA ble stiftet i fjor, skrev Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet: «Norsk design- og arkitektursenter skal være en aktuell debattarena for utviklingen av design og arkitektur i Norge. Senteret skal i tillegg til sine målgrupper nå et bredt sammensatt publikum gjennom utstillinger, priser, prosjekter og debatter, og formidle faglig oppdatert kunnskap om design og arkitektur.»  (Tilskuddsbrev til Norsk design- og arkitektursenter 2014).

Dette er etter vår mening det fagmiljøene og det Norske samfunnet trenger Norsk Arkitektur og Design senter til. Når Norsk Form og Norsk Designråd ble slått sammen fjor til DogA, har vi i fagmiljøene store forventninger til at senteret også videreutvikler samarbeidet med forskningsmiljøene, fagmiljøene og utøvermiljøene innen design-, arkitektur og byutvikling om utstillinger nasjonalt og internasjonalt.

Mens andre kulturnæringer - litteratur, musikk, etc - har en rekke sjangerprogrammerte arenaer (bibliotek, litteraturhus, musikkscener), holder Norge seg kun med ett nasjonalt, statlig finansiert senter for våre fagfelt, som mottar nær hele det statlige tilskuddet til dette feltet på ca. 75 millioner kroner.

Våre fagfelt handler om våre felles omgivelser, og om konkret form, produkter og tjenester. Det er derfor avgjørende at Norges eneste nasjonale design- og arkitektursenter bruker en betydelig andel av statlig tilskudd til kuraterte utstillinger og andre fagaktiviteter som formidler kunnskap om samtidens design, arkitektur og byutvikling.

Vi håper vårt innspill er nyttig i prosessen og blir tatt til følge.

 

Cecilie Andersson, rektor ved Bergen Arkitekthøgskole

Fredrik Schetelig, dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

Ole Gustavsen, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo