ARKITEKTSKOLENE VIL HA Y-BLOKKA INN I PLANPROSESSEN FOR NYTT REGJERINGKVARTAL

Bergen Arkitekthøgskole, Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ber kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om å endre premissene som ligger til grunn for parallelloppdraget om nytt regjeringskvartal. Les brevet.

Byggingen av et nytt regjeringskvartal er sannsynligvis dette århundrets viktigste byggeoppgave, og det hviler et tungt ansvar på de politikere, myndigheter og konsulenter som deltar i planleggingsprosessen. Det er svært viktig at man tar oppgavens kompleksitet på alvor og at premissene for parallelloppdraget ikke hindrer viktige diskusjoner om hvordan et nytt regjeringskvartal i fremtiden skal manifestere seg i byen. Vi mener de nåværende premissene hindrer en faglig forsvarlig planleggingsprosess. 

Beslutningen om å samlokalisere departementene innenfor et begrenset planområde på Hammersborg har store konsekvenser for hvilken by som skal bygges: byen blir tett og høy, og med tanke på de sikkerhetskrav som stilles, så blir den sannsynligvis også svært lukket. Vi mener planprosessen må svare på hvilken kapasitet dette området har for utbygging, snarere enn å svare på et forhåndsdefinert romprogram. Vi ber om at spørsmålet om samlokalisering fremdeles står åpent i parallelloppdraget.

Avgrensningen av planområdet er satt for snevert og hindrer en helhetlig vurdering av byområdet rundt regjeringskvartalet,  bla. hindrer den diskusjonen om gjenbruk av eksisterende bygg, som for eksempel R5, Deichmann og bebyggelsen rundt Youngstorget. Vi ber om at planområdet utvides i parallelloppdraget.

Vi ber om at Y-blokka blir del av parallelloppdraget og tatt med i den videre planprosessen. Bygningen har nasjonal arkitekturhistorisk verdi dokumentert gjennom Riksantikvarens fredningsprosess, den fikk økt symbolsk betydning etter terroranslaget 22.juli 2011, og den danner sammen med Høyblokka et unikt, integrert bygningsmiljø av internasjonal klasse. Bygningen har et stort potensial og kan spille en sentral rolle i en videre utviklingen av et nytt regjeringskvartal. Vi ber om at Y-blokka blir del av parallelloppdraget. 

På bakgrunn av dette ber vi kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om å endre premissene for parallelloppdraget for nytt regjeringskvartal slik at de syv gruppene som er valgt ut får muligheten til å gjøre en forsvarlig faglig vurdering av denne viktige byggeoppgaven.

Vennlig hilsen

Cecilie Andersson, rektor ved Bergen Arkitekthøgskole

Fredrik Schetelig, dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

Ole Gustavsen, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo